Hotline:
0981 999 627
093 505 9888
联系我们

越南闽源电机有限公司

河内办公室

河内市,河东文冠新都市,46TT4A号
电话: 0978 530 715
联系人: 周志龙 : 093 716 8885 或 093 505 9888
邮箱: mannguyenvietnam@dienmaymannguyen.com
网站: www.dienmaymannguyen.com
so-do-man-nguyen-tai-HaNoi

胡志明办公室

1979/23/56A Huynh Tan Phat Str., Thi Tran Nha Be, Huyen Nha Be, Ho Chi Minh City, Viet Nam
电话: (84) 028 2215 8776 / 028 2215 8766
傳真: (84) 028 6269 8528
so-do-man-nguyen-tai-HaNoi

河南办公室

Duong ven song Bac Chau Giang, To dan pho Dinh Trang, Phuong Lam Ha, TP.Phu Ly, Tinh Ha Nam
电话: 0918 992 801 / 0986 856 830 / 0978 530 713

柬埔寨办公室

Beoung Kok I, Khan Toul Kork, Pnom Penh
Hotline: (855) 88 700 1888
电话: (855) 0236 405 297
傳真: (855) 0236 890 018
so-do-man-nguyen-tai-Campuchia

请贵客户通过上面联系方式或用下面表格联系我们。我们尽力尽快回应。谢谢。

请按照下面表格,输入完整的信息:
*
*

(* 號是必填內容)

 
使用说明

典型客户