អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 120KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 180KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីន7740Z  CNC មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណាម
ថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 120KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 180KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីន7740Z CNC មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណាម

ថ្ងៃទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 250KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី 25 ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA  ពីរគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណា
ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 250KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណ
ថ្ងៃទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 250KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី 25 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA ពីរគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណា

ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 250KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណ

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២៤ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនអត់ឃ្លុបYu chai 625KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ៦ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 60KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 200KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ២៤ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនអត់ឃ្លុបYu chai 625KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ៦ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 60KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 200KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

使用说明

អតិថិជនគំរូ