អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 250KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណ
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២៤ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនអត់ឃ្លុបYu chai 625KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ៦ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 60KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 250KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណ

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ២៤ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនអត់ឃ្លុបYu chai 625KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ៦ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 60KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 200KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 60KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី10 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនអត់ឃ្លុបCUMMINS 1250KVAពីរគ្រឿងអូតូស្វ័យប្រវត្តិរួមគ្នាទៅដល
ថ្ងៃទី ៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 200KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 60KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 100KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី10 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនអត់ឃ្លុបCUMMINS 1250KVAពីរគ្រឿងអូតូស្វ័យប្រវត្តិរួមគ្នាទៅដល

ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មូយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណាម
ថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ៤ ខែ មេសា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 120KVA និង400KVAពីរគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា  ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 120KVA មូយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណាម
ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មូយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណាម

ថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 140KVA មួយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 120KVA និង400KVAពីរគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនមានឃ្លុបCUMMINS 120KVA មូយគ្រឿងទៅដល់អតិថិជននៅប្រទេសវៀតណាម

使用说明

អតិថិជនគំរូ