hotline
អតិថិជនគំរូ

ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 40KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 625KVAចំនួន2គ្រឿង និងប្រើប្រាស់ទូរសាំ
ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 100KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 40KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 625KVAចំនួន2គ្រឿង និងប្រើប្រាស់ទូរសាំ

ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 180KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្លុប CUMMINS 750KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 1250KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 60KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 180KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់ឃ្លុប CUMMINS 750KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 1250KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 60KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 450KVA ចំនួន2គ្រឿងដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 60KVA ដល់អតិថិជន
ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 250KVA ដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 450KVA ចំនួន2គ្រឿងដល់អតិថិជន

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ប្រគល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានឃ្លុប CUMMINS 60KVA ដល់អតិថិជន

使用说明

Customers